آب خواص مهمی دارد که در زندگی ما بسیار با ارزش است.از جمله:
  • آب حلال بسیار خوبی است.
  • چگالی بالایی دارد و جالب این که وقتی یخ می زند یا حرارت می بیند،چگالی آن کاهش می یابد.
  • گرمای تبخیر آب بالا است.یعنی برای تبخیر مقدار کمی آب به بخار،گرمای زیادی لازم است. این خاصیّت برای بدن ما بسیار با اهمیت می باشد.گرمای اضافی بدن با تبخیر تنها با تبخیر مقداری کمی از آب بدن از طریق منافذ پوست کاسته می شود.